nostradent.hu

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) fogászati szolgáltatás ellátására

Szolgáltató: Dr. Horváth Kornél e.v. (rendelő: Nostra-Dent, székhely: 1212 Budapest, Kossuth L. u. 105., Adószám: 57075183-1-43; Cégjegyzék szám: 05870849,).
Megrendelő: a szerződést kötő páciens,
továbbiakban együttesen a Felek.
Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) foglalt szerződéses feltételek alapján nyújt magán fogászati ellátást Megrendelő részére. A jelen ÁSZF felek teljes jogviszonyát szabályozza. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy képviseletét törvényes képviselője, gondnoka, gyámja láthatja el.

1. Általános rendelkezések
1.1. Felek jogviszonyára vonatkozó szabályokat a jelen ÁSZF, valamint a Szolgáltató által a Megrendelő részére biztosított egyéb tájékoztatók (adatvédelmi tájékoztató, kamerarendszer működéséről szóló tájékoztató) határozza meg. A szabályozó iratok megtekinthetők a Szolgáltató rendelőjében, illetve honlapján (www.nostradent.hu). Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy az 1997. évi XLVII. egészségügyi törvény alapján az egészségügyi beavatkozás feltétele a szükséges személyes adatok megadása (születési név, anyja neve, cím, TAJ szám, értesítési telefonszám). Ezen felül más személyes adatok is kezelésre kerülnek, illetve kerülhetnek, az ezekre vonatkozó szabályokat az adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.
1.2. Szolgáltató szavatolja, hogy
– az alkalmazandó jogszabályi, szakmai előírások szerint jár el;
– megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvosok, szakasszisztencia, munkavállalók és alvállalkozók igénybevételével teljesíti feladatait;
– a tevékenységéhez szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, illetve gondoskodik arról és ellenőrzi, hogy a vele együttműködésben eljáró szakembereknél ezen feltételek folyamatosan fennálljanak.
1.3. Felek között a szerződés akkor jön létre, amikor Megrendelő az Anamnézis lapot aláírja, vagy egyébként amikor a kezelés megkezdődik.
1.4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa aláírt Anamnézis lapon az egészségi állapotával kapcsolatosan megadott információk a szolgáltatások tartalmának megválasztásához szükségesek és nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót tájékoztatni köteles.
1.5. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások teljesítéséhez a Szolgáltató közreműködőket is igénybe vehet, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha az adott tevékenységet saját maga látta volna el.
1.6. Megrendelő utasításait, amennyiben azok a Szolgáltatóval folytatott előzetes konzultációtól eltérnek, írásban (reprodukálható formában) köteles megadni és ezt Szolgáltató írásban igazolja vissza (pl. e-mail).

2. Díjazás
2.1. Szolgáltató a szolgáltatások díjait, anyagköltséget tartalmazó árlistát a rendelőben és honlapján is közzéteszi. Megrendelő nyilatkozik, hogy az anamnézis lap aláírását megelőzően tájékozódott az irányadó árakról.
2.2. Az elvégzendő kezelések konkrét díjtételei, a kezelésekhez felhasznált anyagok, a közvetített szolgáltatások költségei a kezelési tervben, illetve a kezelések befejezésekor kerülnek rögzítésre, összeszámításra és számlázásra, de Szolgáltató Megrendelő kérésére folyamatosan tájékoztatja Megrendelőt a felmerülő költségekről.
2.3. Egy alkalomból álló kezelés vagy ha a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik fogtechnikai anyag, úgy az alkalmanként elvégzett kezelés díja kezeléskor fizetendő.
2.4. Összetett kezelés esetén árajánlat (kezelési terv) szerint díj – és anyagköltségek 30 napig érvényesek, Szolgáltató ezt követően jogosult ezen változtatni, amely Megrendelő újabb elfogadásához kötött. Ettől függetlenül is a szóban közölt vagy árajánlatban becsült díjtételek a kezelés során változhatnak szakmai okok miatt (pl. előre nem látható beavatkozások). Szolgáltató egyedi közlése alapján Megrendelő köteles meghatározott hányadú előleget (a Szolgáltató által meghatározott mértékben, de akár a díjtétel 50-100%-ot elérő részére is kiterjedően) fizetni komplex kezelések esetén.
2.5. Megrendelő soron kívüli fogadása esetén sürgősségi felár számolható fel.

3. A kezelés
3.1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónál nem elérhetők TB támogatásos szolgáltatások, minden szolgáltatás önköltségi alapon történik.
3.2. Előzetes bejelentkezés szükséges, Szolgáltató elérhetőségein kérhet időpontot Megrendelő. Megrendelő köteles előzetesen értesíteni Szolgáltatót, amennyiben valamely előzetesen egyeztetett időponton nem tud megjelenni. Egy mulasztás ingyenes, azt követő alkalmakkor az elmulasztott kezelési időpontra tervezett beavatkozás munkadíjának 50%-át köteles Megrendelő megfizetni Szolgáltató részére kötbér jogcímén.
3.3. Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a kezelést a megbeszélt időpontban megkezdje, ugyanakkor az előző páciens ellátása során felmerülő komplikáció esetén fenntartja a jogot a kezdő időpont módosítására.
3.4. Az első konzultáció alkalmával röntgen felvétel lehet szükséges megalapozott kezelési terv és árajánlat készítéséhez, amelynek költségét Megrendelő vállalja megfizetni.
3.5. Amennyiben Megrendelő elmulaszt Szolgáltató részére teljeskörű tájékoztatást adni egészségügyi állapotáról vagy azt késedelmesen közli, úgy Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szerződéstől elálljon vagy a kezelési tervet módosítsa.

4. Felek jogai és kötelezettségei
4.1. Megrendelő saját felelősségére bármikor kérheti a kezelés megszakítását, illetve befejezését, ez esetben Felek az eddig felmerült díjjal és anyagköltséggel elszámolnak egymással. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy ez esetben is elvégezzen még olyan szükséges kezelési lépéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Megrendelő egészségét ne érje semmilyen károsodás.
4.2. Szolgáltató jogosult bármikor megszakítani a kezelést minden további kártérítési vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül, ha Megrendelő egészségi, vagy mentális állapota a kezelést akadályozza. 4.3. Szolgáltató a polgári jog általános felelősségi szabályai szerint felel azzal, hogy a kártérítési kötelezettségének felső határa a szakmai felelősségbiztosítása által esetenként térítendő összeg maximuma.

5. Fizetési feltételek
5.1. A Szolgáltató által kiállított számla tartalmazza a fizetés részleteit és annak határidejét. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat + 8 százalékpont. 5.2. Amennyiben a kezelés kifizetéséhez Megrendelő valamely biztosító, vagy egészségpénztár finanszírozást kívánja igénybe venni, úgy ezt előzetesen köteles jelezni. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos biztosítók, vagy egészségpénztárak finanszírozását ne fogadja el.

6. A szerződés hatálya
A Felek között a szerződés határozott időre, a kezelési tervben vagy árajánlatban foglalt kezelés befejezéséig jön létre.

7. Jótállás
7.1. Szolgáltató vállalja, hogy az általa beszerzett fogtechnikai eszközök gyártói jótállását Megrendelőre átruházza (amennyiben a gyártói jótállás ezt lehetővé teszi).
7.2. Szolgáltató az általa elvégzett munkára 2 év jótállást vállal, ez alól kivételt képeznek a fogpótlások, amelyekre 3 év a jótállási idő.
7.3. A jótállás feltételei:
– A Szolgáltató által előírt utógondozás, ellenőrzés és szájhigiéniai utasítások betartása;
– A Megrendelő jó szájhigiéniája, a megfelelően tisztán tartott fogmű;
– A Megrendelő legalább 6 havonta kontroll vizsgálatokon való megjelenése;
– A fogmű rendeltetésszerű használata (pl. a jótállás elvesztéséhez vezet külső behatás, kivehető fogsor mechanikai sérülése, törése (pl. leejtés vagy küzdősportok miatt), vegyi anyagok okozta kémiai sérülések következtében;
– Nem megfelelő táplálkozás és egyéb egészségkárosító szokások miatt felmerülő problémák;
– Megrendelő minden fizetési kötelezettségének eleget tett Szolgáltató felé;
– Más fogorvosi rendelőben történt beavatkozások esetén a jótállás megszűnik.
7.4. A jótállás nem terjed ki az ideiglenes megoldásokra, a koronával/híddal ellátott fogak későbbi gyökérkezelésére, a páciens szervezetének természetes reakciói, amely például szükségessé teszi az a kivehető fogpótlások időszakos alábélelését, a nem rendeltetésszerű használatra, vagy a nem megfelelő szájhigiénia által okozott előre nem látható következményekre.
7.5. Megrendelő jótállási igényét az erre nyitva álló időn belül köteles az észlelést követően, haladéktalanul és írásban közölni a Szolgáltatóval az elérhetőségei egyikén (postai levél vagy email).
7.6. Megrendelő a jótállási igénye kivizsgálása érdekében köteles Szolgáltatónál megjelenni és az igényével kapcsolatos minden információt megadni. Szolgáltató 3 munkanapon belül nyilatkozik arról, hogy további 14 munkanapon belül eleget tud-e tenni a Megrendelő által jogszerűen érvényesített kijavítási, pótlási igénynek (alapos jótállási igény esetén). Alaptalan jótállási igény esetén Szolgáltató 3 munkanapon belül indokolt nyilatkozatban elutasítja az ez iránti igényt.

8. Záró rendelkezések
8.1. Megrendelő, vagy a Megrendelő törvényes képviselője (előzetes ismertetést követően) az Anamnézis lap aláírásával és a szolgáltatás igénybevételével jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja. 8.2. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a Szolgáltató tudományos, kutatási célokra felhasználja.
8.3. A Szolgáltató a Rendelőben kifüggeszti a betegjogi tájékoztatót.
8.4. Jelen ÁSZF, az Anamnézis lap és a kezelési terv (amennyiben készült írásban ilyen) nevű dokumentumok együttesen tartalmazzák a szerződő felek megállapodását.
8.5. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény irányadó.

Budakeszi 2022. december 1.